TECHNICKÉ INFORMACE

Modul H0

Na našich modulech H0 ztvárňujeme trať jednokolejnou bez trakčního vedení, tj. s parním a motorovým provozem. Pro spojování modulů používáme typový přechodový profil (typové styčné čelo), který tvoří normované rozhraní pro montáž moduliště (modulového kolejiště). Pro zjednodušení sestavy moduliště při výstavách používáme pouze jeden typový přechodový profil s rovnou krajinou, uprostřed se zvýšeným štěrkovým ložem a zahloubenými příkopy. Minimální vzdálenost osy koleje od kraje čela je 150 mm. Minimální přípustný poloměr oblouku je 700 mm, ve skrytých částech je povolen minimální poloměr 440 mm.

 Modul H0e

Na modulech H0e ztvárňujeme klasickou úzkorozchodnou trať ČSD a  lomovou dráhu, pro které používáme shodný přechodový profil, který je též v horní části s rovnou krajinou, zde je však kolej položena přímo na rovnou plochu (čelo tvoří pouze prostý obdélník). Některé vhodné moduly lomové dráhy tak lze použít i pro úzkorozchodnou trať ČSD. Minimální vzdálenost osy koleje od kraje čela je 150 mm. Minimální přípustný poloměr oblouku je 300 mm.

Kolejivo

Na všech modulech je použito kolejivo firmy PECO. Ve velikosti H0 používáme kolejivo CODE 100 o výšce 2,5 mm. Ve velikosti H0e používáme kolejivo CODE 80 o výšce 2,03 mm. Pro zachování jednotného vzhledu jsou na modulech používány koleje s dřevěnými pražci. Koleje s betonovým pražci byly zatím použity pouze výjimečně v jednom případě a to na vlečce. 

Výhybky jsou použity různých tvarů, poloměrů a úhlů odbočení v závislosti na poloze a funkci v kolejišti, což je v souladu se stavem na skutečné železnici. Jako v reálné železniční stanici je rozhodujícím kriteriem pro určení typu výhybky zejména to, zda leží ve vlakových cestách nebo zda se nachází v manipulační části kolejiště či v depu. Pro přestavování výhybek jsou použity originální elektromagnetické přestavníky PECO, případně motorické přestavníky MTB.